ANYUOLA MORO MIGORI DWARO RATIRO NE NYARGI MNAOBAMBI


FAMILIA MORO YOO SILING VILLAGE EI KAR CHUNG OD BURA MA SUNA EAST, DWARO RATIRO NE NYARGI MA JA CLASS 10 KADIKA GIRLS SECONDARY SCHOOL MA JA HIGNI 16 MANYOYUDI E OD JAL MORO MA JA HIGNI 21 TOK KANOLAL JUMA ACHIEL MOKALO.

KALUWORE GI FAMILIANO KOTELNEGI KOD MIGOSI GARSON OTIENO, MA BENDE OK NYINGE MA HIE, MOKO KUOM OBILA MALUWO BURANO , TEMO ROCHO BURANO KA KORO OKWAYO NI MONDO MI ONON WACHNO MATUT MOLOYO.

NOWACHO NI GICHICH NI MOKO KUOM OBILAGO TIYO KANYAKLA GI ACHIJEGO E TEM TAMO NYAKONO YUDO RATIRO MARE.
NOWACHO KATA KAWUONO NI APISA MORO MAR OBILA NOTUONEGI NI BURANO NYAP MA OK NYAL DHI E DOHO KOWACHONEGI NI MOND GIWERE GI BURANO.

NYAKO MA JA CLASS 10 NOLAL TARIK 12 DWENI KENDO NYODOK OMAKE E OD ACHIJNO MA JA HIGNI 21 TARIK 21 DWENI GOBILA.
NOWACHO NI OBILA MA LUWO BURANO NYOKAWO OBOK DUTO MAG TIETH TO NYAKA SANI ODAGI KATA MIYOGI COPY MA GINYALO BEDO GODO KAKA RANYISI.