Amoth: Vitanda vya ICU vyaduuka 800


Avarwaye 40 ava COVID-19 vavee mu riva iridamanu na vaviikwa mu vitanda vya avarwaye avavuyika ivya ICU.

Umusingili wuvwahiri mu Kenya, Dr. Patrick Amoth, yakuvora mu varwaye yavo 20 vakonyangwa koherana namasiini, navoraa ivitanda vya ICU mu Kenya vyaveye kuvita 800 kutura urwa 450 ivyari ho Corona nikira kuduuka mu Kenya.

Dr. Amoth yakovora avarwaye 9 mu vuri irikomi avaveye na Corona, vavura ikimanyiru kari kila chuvurwaye vwa COVID-19, nigaveye kovora ndi, uvunyari vwavo kurandiza ivirusi yivyo mu riva yiiryo voveye haasi ligari.