Amayianda amanene nigo abwatete eamate eyemo korwa e sub location ya nduru ime ya south mugirango


mayianda amanene nigo abwatete eamate eyemo korwa e sub location ya nduru ime ya south mugirango, kobwatekana nokobora kwoyomo obo, oyio bakagerete buna nigo agwete ase oroche rwa gucha rituko ria jumapili.

koreng’ana na ezekiel onduso, oyio ore momura ombwabo oyio oborete, nigo omomura oyio omwabo aoyetigwe nabanto gete abwo bakoiyeka echang’a ase chingegu chioriche orwo rwa gucha erio achie kobakonya gosomba amache.

nigo ekageire buna nigo agwete roche magega yogotinda, nomokia obo bwokomorigia torareta matunda ande.

nigo bono basabire eserekali gotoma abanto baria bagoaka ontimbu gochia ensemo eyio, erio bakonye komorigia.