Amarago amashya ku vandu vaziriliza iviserero.


Eserekali niyo imanya ekohe iridiku rio kokola harusi yoyo .

Amarago amashya yaga gakuhanwa nindi eofisi yu mwimili wa marago .

Umungodi umunene mu muganda yigwo Winnie Guchu navora ndi yavo vosi avenya kushirana kuduka vave ni vasava uvwiyangu kuvitira kumutandao .

Eofisi yiyi irava nizirila ukuhana iridiku riu kuzirila ekeserero.

KARI NDIO vamedi kovora ndi eofisi yiyi irava niziriliza ivisero viviri ku ridiku .

yiyi ni inzira ndara yu kwenya kurwana irihambizana riu vurwaywe vwa Covid 19 .