Adama Barrow yakwiyahula


Umwamishi wikivala cha Gambia

Umwamishi wikivala cha Gambia Adama Barrow,yaakwiyahula kumasiiza gavili ,inyima wumulondelli weve Isatou Touray konyoleka nuvulwaye vwa Covid 19.

ikivala yiichio keeveye navandu 326 avaave kuhambizwa ullukuzu yilwo na lwave kwiita avandu 8.

Eselekali yikivala yiichio etevanga avandu kwiivika ivinazilu nukwiihala ihale mulla kutula kuundi.wa