Achije moko 3 makawo nyiri ni dhi tiyo Saudi Arabia, Qatar kod pinje mamoko manitie middle East omaki gi obila ma Seme


Obila ma Seme sub county ne omako jok moko 3 mosebedo kawuondo nyiri matindo ni ginyalo manyonegi tich e piny Saudi Arabia, Qatar kod pinje mamoko manitie middle East kane omakgi kane gitemo pondo gi nyiri moko 3 majohigni 20.

Ruoth ma North Rata location momako lemono e yoor kojolo migosi Ibrahim Noi Wadegu wachoni negiyudo muya maling ling mane owuok kuom jogweng machaloni ne ochich kodgi kane gintie kaachiel gi nyirigo.

Oleroni negichopo kanyo mapiyo piyo kendo mako jii 3kgo magin Esther Wangui, Paul Mume kod Stephen Omondi maja gweng’no. Bende ne oleroni tok dayo dhoogi to ne giyie ni nyogibedo e winjruok gi nyithindo manyirigo mondomi ne tergi e pinje manitie Middle Eastgo.

Jii 3kgo giesani olornegi e tesend obila ma Kombewa kendo ibiro chwalogi enyim doho kiny. Bende ne oleroni nyiri 3kgo bende olornegi e tesend obila kuno kagikonyo obila gi timo nonro