ABUOG ROMBE MOSETIYO OK WIT MABER


Mask mosetiyo imedo nee kokere e kuonde mopogore e thurka gino ma medo kelo luoro mar medo landruok midhusi mar Korona  kaachiel gi medo chido aluora.

Bad migao mar thieth okwayo  jopiny ni mondo jone ni giwitogi  kuonde nowiwnjore bang tiyo kodgi. Jalup jatend migao mar thieth Dr. Rashid Aman,  siemo ni tuoni inyalo med lando gi mast mosetiyogo e ranginy ma malo.

Magi eki timore e seche ma jii mamoko 605 noyudi gi tuono e buo seche 24 mokalo. Maero koro okelo kwan jok manig tuoni e pavcho kae chopo 23,202