Abaonia enyasore kobekwa biara- nyatieko kisii


Abanto batano gati yabo abamura bane amo na omogaka oyomo nigo basiekeire ase egetaseni kia abanyanyimbo kia nyanchwa nyuma yokobwatwa nechikilo 20 chienyasore emambia ya rero ase omosako korwa ase ebinyoro bia riageswa amo na nyabundo.

kagotomanyia igoro ya eng’ana eyuo omogambi lawrence omari nigo atebire buna nigo bamanyetigwe nabanto bensemo eyuo igoro ya okoonigwa kwenyasore ase ebinyoro ebio na bakaira egetambokero gikobarigia abwo bakoonyia enyasore eyuo.

omari nigo atebire buna, omorai bwa batano abwo nigo ebacha nagotama ase korende abanyanyimbo bachakire komorigia erio achie gosoerwa nabamwabo.

omari nigo atianire buna obonyabi buna obwo nigo bogochia kogenderera goika enyasore eyuo yagosire gochia gosiria egesaku kia ankio yarwanigwe na gosirigwa kegima korwa ensemo eyuo.