Abagichora bangire epara


Abamenyi be wadi ya Bogichora ekaunti ya Nyamira anene mono baria bagoetera epara ya Tente-Marindi-Kenyorora baemurunganiri igoro yemeremo yomonyakonda okogacha epara eyio bagoteba buna teri goeteka

bagokwana negesa fm bakoraua na Elijah Bwoma nigo batebire buna epara eyio nigo esaregete nonya yaagachwa eiki yaeta

nigo bono bamoboriri omogavana bwekaunti eyio John Nyagarama goesoyia gati erio koenekia buna nkoagachwa ere buna ebwenerete